Aýratyn

Maşynlar

WD200 +

WD200 + ýokary tizlikli syýa tehnologiýasy, daşky gurşawa esaslanýan syýa ulanýar.Has ýokary takyklyk we has ýokary önümçilik tizligi, iň ýokary 600 * 200dpi bilen 1,8m / s, 600 * 300dpi bilen 1,2m / s, 600 * 600dpi bilen 0.7m / s bolup biler.

WONDER bilen durmuş ajaýyp

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

“Dongfang Precision Group” -yň eýeçiligi

www.df-global.cn/Ecnindex.html

“Şençzhenen Wonder Printing System Co., Ltd.” gasynlanan sanly çaphana maşynynyň professional öndürijisidir.Ajaýyp sanly printerleri bölmek bolar: Muti Pass kiçi partiýa çap etmek üçin sanly çap ediji maşyn seriýasyny we dürli syýa çap etmegiň usullary ýaly uly tertipli “Single Pass” ýokary tizlikli sanly çap maşyn seriýasyny gözden geçirýär.Mundan başga-da, müşderilere dürli çap effektlerine görä dürli syýa görnüşleri hökmünde suw esasly syýa sanly printerler we UV syýa reňkli sanly printerler bölünip bilner.

ýakynda

HABARLAR

 • 2022-nji ýyldaky Indopack sergisi üstünlikli tamamlandy, geliň Wonder sanly neşiriniň çeper gözelliginden lezzet alalyň

  2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Germaniýanyň Düsseldorf tarapyndan geçirilen 4 günlük 2022 Indopack Indoneziýadaky Jakartanyň ýygnak merkezinde üstünlikli netijä geldi.Şençzhenen Wonder Indoneziýa topary tomaşaçylara sanly görnüşde gasynlanan gasyn paketini görkezdi ...

 • Suratkeş ýaly reňkli karton gutulary çap ediň, ýöne welosiped sürmek ýaly aňsat öndüriň

  Müşderileriňiz üçin çeper eserler ýaly ajaýyp we gatlakly ýokary derejeli gaplamalary dizaýn edip we çap edip biljekdigiňizi, önümçilik prosesi welosiped sürmek ýaly ýönekeýdigini göz öňüne getirip gördüňizmi?...

 • Jinfeng tarapyndan “Fosber Asia” üstünlikli işe başlady

  Jinfeng tarapyndan “Fosber Asia” -yň ilkinji goşa diwar Pro / Line çygly ujy 2021-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Foshan şäheriniň Sanşui şäherinde üstünlikli guruldy. Taslamanyň konfigurasiýasy iş giňligi 2,5 m we iş tizligi 300mpm çenli PRO / LINE.Jinfengiň “Fosber Asia” -yň ilkinji goşa diwar Pro / Line çygly ujy ...

 • Şençzhenen Wonder, sanly çap etmek iki esse güýji bolan “Dongfang Precision Group” bilen hyzmatdaşlyk edýär

  2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda sagat 11: 18-de Şençzhenen Wonder we Dongfang Precision Group paýdarlar hyzmatdaşlygy şertnamasyna resmi taýdan gol çekdiler we gol çekişlik dabarasy üstünlikli geçdi.Bu hyzmatdaşlykda, maýa köpeltmek we paýdarlar hyzmatdaşlygy arkaly Şençzhenen Wonder han ...

 • 2021 Wonder New Product Launch konferensiýasy we 10 ýyllyk dabarasy doly üstünlik gazandy

  18-nji noýabrda, 2021 Wonder täze önüm çykaryş konferensiýasy we on hepdelik baýramçylyk Şençzhenen şäherinde üstünlikli tamamlandy.Täze gözleg, geljege serediň.2021 Ajaýyp täze önüm çykaryş konferensiýasy Soňky on ýylda Wonder müşderilere akyl ýetirmegi maksat edinýär ...