2021 Wonder New Product Launch konferensiýasy we 10 ýyllyk dabarasy doly üstünlik gazandy

dfs

18-nji noýabrda, 2021 Wonder täze önüm çykaryş konferensiýasy we on hepdelik baýramçylyk Şençzhenen şäherinde üstünlikli tamamlandy.

Täze gözleg, geljege serediň.

2021 Ajaýyp täze önüm çykaryş konferensiýasy

图片 1

Wonder soňky on ýylda müşderilere gasynlanan gutular üçin ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytlaýjy, tygşytly we tygşytly sanly çaphana enjamlary bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Indi "täze gözleg, geljegi görüň" mowzugy hökmünde täze sanly tehnologiýany we sanly çap etmegiň täze tehnologiýasyny täzeden öwreniň.Has ýokary takyklyk, has çalt tizlik we ofset çapynyň ýuwaş-ýuwaşdan çalşylmagy Wonder bu gözlegden soň beren jogaplarydyr.Has akylly çaphana tehnologiýasy we ösen ussatlyk bilen bazaryň islegine jogap berýär we hatda bazar tendensiýasyna-da ýolbaşçylyk edýär.

Bu çäräni Hytaý gaplaýyş federasiýasynyň Kagyz önümleri komiteti, Reed sergi topary, MeiYin Media, Huayin Media we Corruface platformasy goldady.Epidemiýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek sebäpli metbugat ýygnagy Corruface metbugatyndan hem geçdi.Wonder-iň resmi Douyin onlaýn göni ýaýlymy bolsa Wonder-iň soňky tehnologiýasyny bazara hödürleýär.

图片 2

Maslahatyň başynda “Wonder” -iň esaslandyryjysy we baş müdiri Zhao Jiang öz çykyşynda şu gün ýaýradylan blokbaster tehnologiýasynyň Wonderiň on ýyllyk ösüşinde ýene bir möhüm ädimdigini aýtdy.Bu enjam häzirki bazaryň agyry nokatlarynyň 70% -ini çözüp biler.Döwrüň ähmiýeti bar.Taslamany döretmekden R&D, önümçilik, synag, düzediş we üstünlik gazanmak ýaly bu täze tehnologiýany öwrenmegiň aňyrsynda gözleg we gözleg toparymyz we ähli Wonder kärdeşlerimiz uly tagalla etdiler.Wonder elmydama "tehnologiýa esaslanýan, gymmata gönükdirilen" ýörelgesine eýerdi.Gözleg we gözleg, ajaýyp çap dünýäsini düşündirmek.

图片 3

图片 4

Maslahat iki baglanyşyga bölündi: myhmanlaryň özara gatnaşygy we ýerdäki görkeziş.“Zhongshan Lianfu Printing” -iň baş müdiri Li Çingfan we “Dongguan Honglong Printing” -iň baş müdiri Sie Zhongjie, müşderileriň wekili hökmünde sanly çap etmek amaly tejribesini paýlaşdylar;

Bu gezek jemi 5 sany täze enjam çykdy, ýagny:

1. WDMS250-32A ++ Multi Pass-Single Pass sanly çap etmek hemmesini bir enjamda

2. WDUV200-128A ++ senagat derejeli “Single Pass” ýokary tizlikli sanly rulon, deslapky çap maşynyny togtatmak üçin

3. WD250-16A ++ giň formatly skanerli sanly çap ediji maşyn, tygşytly nol sargyt we dargadylan sargyt guralydyr

4. WD200-56A ++ INGeke-täk ýokary tizlikli sanly çap we UV lak baglanyşyk çyzygy

5. WD200-48A ++ leeke Pass syýa ýokary tizlikli sanly çap we ýokary tizlikli ýeri baglanyşyk çyzygy

图片 5
图片 6
图片 6
图片 8

Olaryň arasynda WDMS250 iki dürli sanly çap etmegiň usulyny birleşdirýär: Multi Pass ýokary takyklyk skaner we leeke Pass ýokary tizlikli çap etmek.Uly göwrümli, uly meýdany, ýokary takyklygy, doly reňkli karton sargytlaryny çap etmek üçin skaner re modeimini ulanyp bilersiňiz ýa-da has giň gerime laýyk köp mukdarda sargyt çap etmek üçin derrew “Single pass” ýokary tizlikli re modeime geçip bilersiňiz. gasynlanan sanly çaphana zerurlyklary, müşderi toparlarynyň 70% -den gowragyny öz içine alýar, enjamlara maýa goýumlaryny azaldýar, ýer tygşytlaýar, zähmet, tehniki hyzmat we beýleki çykdajylary tygşytlaýar we önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.Sanly çap etmek tehnologiýasynda ýene bir täzelik!

图片 9

Enjamdaky ýerdäki görkeziş wagtynda WDMS250-de görlüp-eşidilmedik gara tehnologiýa köp müşderiniň uly gyzyklanmasyny döretdi we öwgä mynasyp boldy.Baş müdiriň orunbasary Luo Sanliang, WDMS250-32A ++ köp pasly we bir gezeklik birmeňzeş enjamyň dünýäniň premýerasydygyny we häzirki wagtda sanly çaphana pudagydygyny aýtdy.Onlyeke-täk zat, bu modeliň çykmagy müşderileriň 70% -iniň agyry nokatlaryny çözüp biler we şol bir wagtyň özünde haýal köp geçişli we dar bir passly formatdaky meseleleri çözüp biler.Şondan bäri ýokary takyklyk skaner we ýokary tizlikli çap etmek diňe bir enjama mätäç.

图片 10

Şol bir wagtyň özünde, “Wonder” -iň baş müdiri Zhao Jiang, enjam görkezişinde janly müşderilere we göni onlaýn müşderilere Wonderiň 2021-nji ýylda üznüksiz gözleg we innowasiýa arkaly on ýyllyk garaýyş işini getirendigini aýtdy.Agyry nokatlary üçin diňe bir has gowy çözgütler däl, eýsem dürli müşderileriň önümçilik ssenarileri we çaphana zerurlyklary üçin has köp saýlawy üpjün edýäris. "

图片 11
图片 12

Täze gözleg, geljege serediň.Wonder dünýä müşderilerine we pudak hyzmatdaşlaryna ajaýyp jogaplary ýene bir gezek gowşurdy.Sanly çaphana öwrülişiginiň tolkunynda Wonder hemişe asyl isleglerine, uzak möhletli çuňňur ösdürip ýetişdirilmegine we sanly çaphana tehnologiýasynyň ösüşine ýol açmak we kärhanany yzygiderli alyp barmak üçin durnukly we uzak ugurlara itergi bermek üçin hemişe esasy isleglerine ygrarlydy. pudagyň ösüşi.

图片 13

Ajaýypon ýylkartonlarajaýyp duşuşýar.

2021Ajaýyp10 ýyllyk baýramçylyk

图片 14

Wonderiň on ýyllyk ýubileý dabarasy Wena halkara myhmanhanasynda geçirildi.Oturylyşyk başynda Wonderiň baş müdiriniň orunbasary Luo Sanliang çykyş etdi.Hemişe bolşy ýaly, tehnologiýa gözleglerinde we ösüşinde dowam ederis, asyl isleglerimize ýapyşarys we indiki on ýyla çalyşarys.

图片 15

Netijede, Hytaý gaplaýyş federasiýasynyň Kagyz önümleri gaplaýyş komitetiniň ýerine ýetiriji müdiriniň orunbasary Çan Çi we Epson (Hytaý) Co. Ltd.-iň täze satuw tehnologiýasy we täze amaly ösüş bölüminiň müdiri Gao ueu çykyş etdiler pudak ýolbaşçylary we strategiki hyzmatdaşlar.Olaryň hemmesi Wonderiň on ýyllygyny tassykladylar.Ösüşiň netijesinde sanly çaphana pudagy Hytaýyň gaplama we çaphana tehnologiýasynyň ösmegine itergi bermek üçin Wonder tehnologiýa esasly kärhanalara mätäç.

图片 16
图片 17

Banketde “Wonder” -iň baş müdiriniň orunbasary Luo Sanliang “Wonder” -iň soňky on ýylyny PPT arkaly gözden geçirdi we täze on ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşdy.

2011-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli on ýylda Wonderiň diňe 10 işgäri we 500 inedördül metrlik zawodda 90-dan gowrak işgäri we 10 000 inedördül metrlik uly zawodda ösendigini aýtdy;on ýylda 16 sany milli oýlap tapyş patentini aldy., 27 peýdaly model patenti, dünýäniň 80-den gowrak ýurdunda iş, 1335 sanly çaphana enjamynyň jemi satuwy.

图片 18

Wonderiň on ýyllyk ösüşi, şübhesiz üstünlikli, ýöne üstünligiň aňyrsynda ähli Wonder adamlarynyň ajylygy we erjelligi bar.Başlangyç ösüşdäki oňaýsyzlykdan başlap ösüş prosesine, mahabatda ýüze çykan kynçylyklara, müşderiler üçin çyn ýürekden ösüş ýörelgesiniň döredilmegine we “hünärmenlige” ünsüňizi jemläň, önüm öndürmäge üns beriň, müşderilere elmydama kömek ediň, bilelikde ösüň we hiç wagt jedel etmäň müşderiler bilen "şeýle yhlasly we ýönekeý mahabat şygary ...

Bularyň hemmesiniň aňyrsynda Ajaýyp adamlaryň häsiýetleri we garaýyşlary bar.

Müşderiniň satyn alyş nyrhy hut şu hili hil we garaýyş Wonder-i hemişe buýsandyrýar.Luo Sanliang: “Köp ýyllap çalt ösüş üçin Wonder-i goldamak, esasan, täze müşderileriň köpelmeginden we köne müşderileriň satyn alynmagyndan gelip çykýar.Mysal hökmünde 2021-ni alyň.Sanly çap etmegiň giňden kabul edilmegi bilen Wonder Digital hem ösüşiň täze tapgyryna gadam basdy.2021-nji ýylda täze müşderileriň köpelmegi umumy mukdaryň 60% -ini we köne müşderileriň satyn alyş nyrhy 40% -i düzer.Şolaryň arasynda täze müşderiler skanerli sanly çaphanalary takmynan 60%, “Single Pass” sanly çaphanalary takmynan 40%, skanerli sanly çaphanalary satyn alýan köne müşderiler takmynan 50%, “Single Pass” sanly çaphanalary takmynan 50% ýokarlandyrdy.

Bu “Wonder” -iň hiliniň we dilden-dile fermentasiýanyň gutulgysyz netijesidir.

图片 19

Luo Sanliangyň aýdyşy ýaly, hytaý diline terjime edilen Wonderiň iňlis ady "Wonder" "gudrat", Wonderiň çalt ösmegi we şeýle ýokary satyn alyş derejesi gasynlanan enjamlar pudagynda hakykatdanam gudratdyr.

Ahyrynda, Wonder geljek on ýylda Wonderiň esasy ugry hökmünde tehnologiýa esaslanýan, tygşytlydygyny we Wonderiň baky gözlegidir we Wonder üçin ösüş strategiýasy bolan iň oňat önümleri öndürmegi talap etjekdigini aýtdy. indiki on ýyl.

图片 20

Biz tehniki inersenerler topary.Bazara bolan söýgimiz we iň oňat önüm öndürmek borjumyz.Geljege gönükdirilen ösüş strategiýasy Bu gün soňky on ýylda gazanylan üstünlikler barada köp gürleşdik.Biz hakykatdanam buýsanýarys, ýöne bazaryň hemişe üýtgäp durýandygyny, müşderileriň we dostlaryň islegleriniň hem üýtgeýändigini bilýäris.

Whatöne näme üýtgese-de, müşderilerimizi söýmegi, pudagymyzy we enjamlarymyzy söýmegi dowam etdireris.


Iş wagty: Noýabr-29-2021