Şençzhenen Wonder, sanly çap etmek iki esse güýji bolan “Dongfang Precision Group” bilen hyzmatdaşlyk edýär

2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda sagat 11: 18-de Şençzhenen Wonder we Dongfang Precision Group paýdarlar hyzmatdaşlygy şertnamasyna resmi taýdan gol çekdiler we gol çekişlik dabarasy üstünlikli geçdi.Bu hyzmatdaşlykda, maýa köpeltmek we paýdarlar hyzmatdaşlygy arkaly Şençzhenen Wonder “Dongfang Precision Group” bilen bilelikde uly üstünlikleri döreder.Iki tarap Şençzheneniň täsin Şençzhenen mejlisler otagynda hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekişmegi tamamlady.

Şençzhenen Wonder 2011-nji ýylda jenap Zhao Jiang, jenap Luo Sanliang we hanym Li ajajun tarapyndan esaslandyryldy we müşderilere daşky gurşawy goramak, energiýa tygşytlamak, ýokary netijelilik, gasynlanan sanly çaphana enjamlarynyň ýokary çykdajylylygy bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Şençzhenen Wonder gasynlanan sanly çaphana pudagynyň öňdebaryjydyr we sanly çap enjamlarynyň dizaýnynda we önümçiliginde köp möhüm üstünlikleri döredipdir.

Indi Şençzhenen Wonderyň enjamlary Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Eastakyn Gündogar, Latyn Amerikasy we beýleki ýerlere eksport edilýär, dünýäniň 80-den gowrak ýurdunda we sebitinde işleýän 1300-den gowrak enjam.Geljekde Şençzhenen Wonder çuňňur tehniki toplanmaga bil baglar, Dongfang Precision Group-yň giňişleýin goldawy bilen, sanly çaphana matrisasy bilen, mehaniki önümçiligiň çäginden çykyp, fiziki taýdan açar, geljegi sanly görnüşde dolandyrmak düşünjesini goldar. Müşderilere gasynlanan sanly çap çözgütleriniň doly toplumyny hödürlemek üçin dünýä we sanly dünýä.

kuwwat6

Şençzhenen Wonderyň baş müdiri jenap Zhao Jiang: "Dongfang Precision Group bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk Şençzhenen Wonderyň marka güýjüni we maliýe kuwwatyny ep-esli ýokarlandyrar we önümlerimizi we hyzmatlarymyzy hasam ösdürer. Dongfang Precision Group-yň goldawy bilen, Şençzhenen Wonder, çalt ösýän global aýak yzymyzdan has köp müşderä peýda getirer we bar bolan müşderilere has gowy önümler we hyzmatlar hödürlär ".

kuwwat1

Şençzhenen Wonder döredilen gününden bäri çalt we yzygiderli ösüşi dowam etdirdi.Gasynlanan senagatda sanly çap etmegiň öňdebaryjysy we lideri hökmünde Şençzhenen Wonder gasynlanan tagta kiçi partiýa çap etmek üçin “Multi Pass” seriýaly skaner, uly, orta we kiçi gasynlanan tagta sargytlary üçin “Single Pass” ýokary tizlikli sanly printerler we leeke Çig kagyzy çap etmek üçin ýokary tizlikli sanly printerlerden geçiň.

kuwwat2 kuwwat3 kuwwat4

“Dongfang Precision Group” 1996-njy ýylda Guangdong welaýatynyň Foshan şäherinde jenap Tang Zhuolin tarapyndan esaslandyryldy. “Akylly önümçilik” strategiki gözýetim we iş merkezi hökmünde bu topar gözleg we gözleg, akylly gasynlanan dizaýn we önümçilik bilen meşgullanýan ilkinji kompaniýalardan biridir. Hytaýda gaplaýyş enjamlary.Bu topar 2011-nji ýylda köpçülige açylaly bäri “endogen + epitaksial” we “iki tigirli” ösüş modelini döredýär, gasynlanan kagyz gaplaýyş enjamlary önümçilik zynjyrynyň ýokarky we aşaky akymlaryny giňeldýär.

“Dongfang Precision Group” indi halkara öňdebaryjy akylly gasynlanan gaplama enjamlary bilen üpjün ediji we akylly, sanly üýtgeşmeleri amala aşyrmak arkaly pudagyň akylly zawodynyň umumy çözgüt üpjün edijisine öwrülmek üçin giňişleýin güýç boldy.

kuwwat5 

Şençzhenen Wonder bilen bu hyzmatdaşlygyň üsti bilen, “Dongfang Precision Group” gasynlanan sanly çap plastinkasynyň ýerleşişini hasam çuňlaşdyrdy we “Dongfang Precision Group” -yň pudagy kesgitlemegiň sanly öwrülişigini öňe sürjekdigini bazara has berk görkezdi.Geljekde “Dongfang Precision Group” enjamlaryň sanlaşdyrylmagyna we tutuş zawodyň intellektuallaşdyrylmagyna maýa goýumlaryny artdyrmagy, pudagy has ösen we hemmetaraplaýyn akylly zawodyň umumy çözgütleri bilen üpjün etmegini we müşderilerimiz bilen özgertmeleri we kämilleşdirmegi bilelikde ösdürmegi dowam etdirer. gasynlanan gaplama pudagy.

“Dongfang Precision Group” -yň global prezidenti hanym Çiu ezezhiDongfang Precision Group maşgalasynyň agzasy bolmak üçin Şençzhenen Wonder-a hoş geldiňiz.Hytaýda we dünýäde gasynlanan sanly çaphana pudagynyň öňdebaryjysy hökmünde Şençzhenen Wonder bu pudaga täze janlylyk, müşderilere täze tehnologiýa we ahyrky ulanyjylara has gowy önüm tejribesi getirdi.Geljekde “Dongfang Precision Group” bazarda, önümde we dolandyryşda Şençzhenen Wonder üçin möhüm çeşmeler we ulgam platformasy bilen üpjün eder we tehnologiýa gözleglerine we ösüşine we bazaryň giňelmegine maýa goýumlaryny artdyrmak üçin Şençzhenen Wonder-a doly goldaw berer.Bu üstünlikli hyzmatdaşlygyň güýçli bileleşigi durmuşa geçirip, “Dongfang Precision Group” -yň sanly çägini hasam ajaýyplaşdyrjakdygyna ynanýarys.


Iş wagty: Fewral-24-2022