2022-nji ýyldaky Indopack sergisi üstünlikli tamamlandy, geliň Wonder sanly neşiriniň çeper gözelliginden lezzet alalyň

2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Germaniýanyň Düsseldorf tarapyndan geçirilen 4 günlük 2022 Indopack Indoneziýadaky Jakartanyň ýygnak merkezinde üstünlikli netijä geldi.Şençzhenen Wonder Indoneziýa topary tomaşaçylara sanly we gasynlanan gaplanan gaplamalary özboluşly we çeper görnüşde görkezdi: stenddäki ähli bezeg suratlary we görkeziş suratlary Wonder sanly printer WD250-16A ++ tarapyndan çap edildi.

2022 Indopack sergisi e1
2022 Indopack sergisi e2

WD250-16A ++

“Multi Pass Wide Format Scan Digital Printer

Çap etmegiň iň ýokary giňligi 2500mm, iň pes mukdary 350mm, tizligi 700㎡ / sag, çap etmegiň galyňlygy 1,5mm-35mm, hatda 50mm.

Müşderileriň dürli bazar isleglerini kanagatlandyrmak üçin bu model dürli syýa we reňk shemalaryna-da laýyk bolup biler.Onuň standart konfigurasiýasy suw esasly boýag syýa, sary, magenta, sian we gara reňkli dört re modeim bolup, ölçeg takyklygy iki esse ýokarlanýar, 1200dpi çenli, bu sanly çap etmekde doly sahypa reňkli blok çap etmek meselesini çözýär we geçiş reňklerini, gradient reňkleri, reňkleri garyşdyrmak we ş.m. ajaýyp görnüşde görkezip biler, sanly çap etmegiň surat hil aýratynlyklary, ajaýyp sowgat gutusy derrew görkezilýär.

WD250-16A ++ çap etmek, durnukly iýmitlendirmek, ulanyş arzanlygy we ýokary çykdajy üçin ähli emdiriş platformasyny kabul edýär.Şahsylaşdyrylan we ýöriteleşdirilen aýratyn sargytlar we köpçülikleýin sargytlar üçin örän amatly.

Müşderiniň karton gaplamasynda suw geçirmeýän täsire ýokary talaplar bar bolsa, sary we ak mal kartoçkasyny, örtülen kagyzy we bal ary tagtasyny bir maşyn bilen çap etmek üçin suw esasly pigment suw geçirmeýän syýa ulanyp bilersiňiz.

Müşderileriň reňkli gamut üçin has ýokary talaplary bar bolsa, 600dpi ölçegli takyklygy bolan konfigurasiýany saýlap bilerler we asyl dört reňkli re modeime açyk gyzyl, açyk gök, gyrmyzy we mämişi goşup bilerler we çap reňkli gamut has giň we has köp takyk.


Iş wagty: Sentýabr-06-2022